Orte: Tibne
Objektbezeichnung: Glasplattendia
Gustaf-Dalman-Sammlung
4 Sammlungsobjekte
« 1  -  4 »
Glasplattendia
zw. Tibne u. erhaba
Glasplattendia
Zwischen tibne u. erhaba
Glasplattendia
ch. [chirbet] Tibne von W. (Josuas Timna)
Glasplattendia
ch. [chirbet] Tibne (Josuas Thimna) v. O.