Orte: Nebi Samwil
Objektbezeichnung: Dia
Gustaf-Dalman-Sammlung
3 Sammlungsobjekte
« 1  -  3 »
Dia
Nebi Samwil
Glasplattendia
eg-gib von ennebi samwil
Glasplattendia
Nebi Samwil