Orte: Kaloonie
Titel: Kalonie v. W.
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Glasplattendia
Kalonie v. W.