Titel: Ndl. U. Nwl. V. Jerusalem v. NO
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Glasplattendia
Ndl. U. Nwl. V. Jerusalem v. NO