Personen: Rücker, Adolf
Titel: et-taijibe v. S. Sommer
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Glasplattendia
et-taijibe v. S. Sommer